Kwaliteit

 • de WHO-code
 • klachten
 • privacy


WHO-code

Als lactatiekundige IBCLC houd ik me aan de Internationale Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes).  De Code is van toepassing op de marketing van (en dus niet op het gebruik van!) en op alle daarmee samenhangende activiteiten, van de volgende producten:

 • vervangingsmiddelen voor moedermelk, waaronder kunstmatige zuigelingenvoeding
 • andere melkproducten die bedoeld zijn als aanvulling, opvolging of vervanging voor moedermelk zoals opvolgmelk bijvoorbeeld flessen en spenen.

De WHO-code heeft als doel dat ouders zonder beïnvloeding door commerciële partijen zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Mijn bedrijf houdt zich zo goed mogelijk aan de WHO-code.
Ik werk niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden, maar verkoop geen producten en maak geen reclame voor welk merk dan ook.

Meer lezen over de Code en de Nederlandse wetgeving?
Bronnen:
https://www.unicef.nl/media/3388597/who-code.pdf
http://stichtingbabyvoeding.nl/tag/who-code/


Klachten

Als je ontevreden bent over mijn dienstverlening of een andere klacht hebt over je contacten met mij/mijn praktijk dan zou ik het waarderen als je daarover direct contact met mij opneemt. Dat kan schriftelijk, telefonisch en per mail.

Omdat ik lid van de NVL kun je ook je klacht indienen bij de Klachtencommissie >>
Daarnaast ben ik aangesloten bij het onafhankelijk Klachtenportaal Zorg.


Privacy

Als cliënt is het belangrijk om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Het doel van verslaglegging is:

 • registratie van de geleverde zorg;
 • naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:   

 • personalia/identificatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.

U heeft natuurlijk inzagerecht: het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de lactatiekundige IBCLC verzoeken deze te wijzigen. De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben.

Contact met andere zorgverleners

Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen, moet daarvoor om uw toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.

Beroepsgeheim

Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Als cliënt dient u hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

Bewaartermijn

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat ik als lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omga of ben gegaan kunt u dit het beste eerst bij mij kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen verwijs ik u voor meer informatie over de klachtencommissie naar de website van Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Bronnen

 • Beroepsprofiel lactatiekundige
 • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP);
 • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken –